ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ - ΑΙΟΛΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΒΙΩΝ- FERRY BOAT  
Θερινά Δρομολόγια 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 00302377051212 00306944538798
Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία, καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:
  • α) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊού COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
  • β) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊού COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή
  • γ) Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατό ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
  • Ανήλικοι 12-18 ετών μπορούν να επιδεικνύουν Self-Test εντός 7 ημερών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Παιδιά κάτω των 12 ετών δε χρειάζεται να φέρουν κάποιο έγγραφο/πιστοποιητικό.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ