ΔΙΑΤΡΟΦΗ
1 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ (Άσκηση)
2 Πρωινό
3 Πρωινό (Άσκηση)
4 Δ ι α τ ρ ο φ ι κ ό κ ο υ ί ζ – Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο
5  
6